zt architekturexkursion | tokio| 2016 | eine mega metropole mit charme | Fotos: Bruno Moser